۱۴۰۶ - ۱۴۰۲

چارت سازمانی

فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران

رئیس فدراسیون

سجاد انوشیروانی

نواب رئیس

بهداد سلیمی

مریم ایلکا

دبیر کل

وحید ربیعی

هیات رئیسه

سجاد انوشیروانی

رئیس فدراسیون

بهداد سلیمی

نایب رئیس فدراسیون

مریم ایلکا

نایب رئیس بانوان فدراسیون

کاظم شیرین زاده

خزانه دار

حسین رضازاده

خبره ورزشی فدراسیون

وحید ربیعی

دبیر کل فدراسیون

مهدی بهرام زاده

نماینده امور استان ها

محمد جواد خانپور

نماینده دانش آموزی

مرتضی فتحی کوهی

بازرس فدراسیون

زهرا پورامین

خبره ورزشی فدراسیون

سید کمال موسوی

عضو افتخاری

رئیس سازمان لیگ

-----------------------

رئیس سازمان تیم های ملی

-----------------------

رئیس انجمن کراسفیت

سهراب آزاد

مسئول سامانه آموزش

مریم جمالی

خزانه دار

کاظم شیرین زاده

روابط عمومی

مرتضی رضایی

روابط بین الملل

مریم سبزعلی

حراست

محمدرضا نوری

امور اداری

الهه سلیمانی