نهـادهای مرتبـط

فدراسیون وزنه برداری ایران همواره در تلاش است تا با سایر نهادهای دولتی مرتبط در داخل و خارج از کشور بهترین تعامل ممکن را بوجود آورد تا بهترین نتیجه را بگیرد.