۱۴۰۶ - ۱۴۰۲

چارت سازمانی

انجمن کراس فیت جمهوری اسلامی ایران

رئیس انجمن

سهراب آزاد

نواب رئیس

محمود عبدالهی

مهنوش گودرزی

دبیر انجمن

علیرضا پور نغز

مسئول سامانه آموزش

مریم جمالی

هیات رئیسه

سهراب آزاد

حسین توکلی

امیر حسین فرزانه

امیر علی اکبری

کاوه صدقی

امیر کوهیان

لیگ کراس فیت

جواد غلامی