۱۴۰۶ - ۱۴۰۲

هیات های استانی

انجمن کراس فیت فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران

مرکز استان: تبریز – شهرهای مهم استان: مراغه، مرند و میانه.

آدرس :

تبریز - میدان شهرداری - خیابان شهید..... - سالن ورزشی ....

مسیریابی

رئیس هیات : آقای رستمی

نایب رئیس : آقای رستمی

نایب رئیس بانوان : آقای رستمی

دبیر هیات : آقای رستمی

مسئول روابط عمومی : آقای رستمی

 

راه های ارتباطی

تلفن : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰

دورنگار : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰

ایمیل : azarb@iriwf.ir

رئیس هیات : آقای رستمی      نایب رئیس : آقای رستمی     نایب رئیس بانوان : آقای رستمی    دبیر هیات : آقای رستمی    مسئول روابط عمومی : آقای رستمی

آدرس : تبریز - میدان شهرداری - خیابان شهید..... - سالن ورزشی ....    مسیریابی

تلفن : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰     دورنگار : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰    ایمیل : azarb@iriwf.ir

رئیس هیات : آقای رستمی      نایب رئیس : آقای رستمی     نایب رئیس بانوان : آقای رستمی    دبیر هیات : آقای رستمی    مسئول روابط عمومی : آقای رستمی

آدرس : تبریز - میدان شهرداری - خیابان شهید..... - سالن ورزشی ....    مسیریابی

تلفن : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰     دورنگار : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰    ایمیل : azarb@iriwf.ir

رئیس هیات : آقای رستمی      نایب رئیس : آقای رستمی     نایب رئیس بانوان : آقای رستمی    دبیر هیات : آقای رستمی    مسئول روابط عمومی : آقای رستمی

آدرس : تبریز - میدان شهرداری - خیابان شهید..... - سالن ورزشی ....    مسیریابی

تلفن : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰     دورنگار : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰    ایمیل : azarb@iriwf.ir

رئیس هیات : آقای رستمی      نایب رئیس : آقای رستمی     نایب رئیس بانوان : آقای رستمی    دبیر هیات : آقای رستمی    مسئول روابط عمومی : آقای رستمی

آدرس : تبریز - میدان شهرداری - خیابان شهید..... - سالن ورزشی ....    مسیریابی

تلفن : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰     دورنگار : ۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰    ایمیل : azarb@iriwf.ir