۱۴۰۲ - ۱۳۹۵

تاریخچه

انجمن کراس فیت جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه ظهور

کراس فیت