🔻شرکت کنندگان این دوره از رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در ازبکستان، کار دشواری در عبور از رکوردهای تمام ایرانی در اوزان فوق سنگین خواهند داشت.
🔻 براساس استارت بوک منتشره توسط کمیته برگزاری، در دسته +۱۰۹کیلوگرم رده جوانان، رکورد جهانی حرکت یک ضرب با ۱۹۷ کیلوگرم در اختیار علی داودی، رکورد حرکت دو ضرب با وزنه ۲۳۹ کیلوگرم در اختیار علیرضا یوسفی و رکورد مجموع جهانی با ۴۳۲ کیلوگرم به نام علی داودی از کشورمان است.
🔻 در بخش نوجوانان نیز هر سه رکورد جهانی حرکت یک ضرب، دو ضرب و مجموع به ترتیب با ۱۷۱ کیلوگرم، ۲۲۵ کیلوگرم و ۳۹۶ کیلوگرم، در اختیار علیرضا یوسفی از ایران است.
🔻 طاها نعمتی (۱۰۲+ کیلوگرم نوجوانان) و علیرضا اسفندیاری (۱۰۹+ کیلوگرم جوانان) نمایندگان ایران در اوزان سنگین این رقابت ها هستند.
🆔️@Iwfir.ir