🔹 یکتا جمالی در رقابت دسته ۸۷ کیلوگرم موفق شد رکورد ملی یکضرب را هشت کیلو و دوضرب را شش کیلوگرم ارتقا دهد. وی مجموع را نیز ۱۲ کیلو افزایش داد.

🔹 جمالی در یکضرب موفق شد ۹۰، ۹۶ و ۱۰۰ کیلوگرم را بالای سر برد. در دو ضرب نیز تلاش وی برای ۱۱۳، ۱۱۸ و ۱۲۲ موفقیت آمیز بود. این ملی پوش کشورمان در مجموع  ۲۲۲ کیلو را ثبت کرد.

🔹 عناوین برتر این دسته به نمایندگان مغولستان، ازبکستان و نروژ رسید.