رضا بیرانوند ملی پوش دسته 96 کیلوگرم به مدال طلای حرکت یک ضرب در بازی های کشورهای اسلامی رسید.
نماینده ایران در نخستین حرکت یکضرب خودش موفق شد وزنه 163 کیلوگرمی را مهار کند.
او دردومین حرکت خودش هم موفق به مهار وزنه 167 کیلوگرمی شد اما برای حرکت سوم نتوانست وزنه 170 کیلوگرمی را مهار کند.با این حال بیرانوند با مهار همان وزنه 167 کیلوگرمی موفق شد مدال طلای حرکت یک ضرب را از آن خودش کند.
در این دسته حسن بایف از ترکمنستان با مهار وزنه 165 کیلوگرمی نقره گرفت و اوساروف از ازبکستان با مهار وزنه 164 کیلوگرمی به مدال برنز رسید.

حرکت دوضرب

با شروع حرکت دوضرب رضا بیرانوند وزنه 194 کیلوگرمی را انتخاب کرد.وزنه ای که با مهار آن هم موفق به کسب مدال طلای دوضرب و هم مدال طلای مجموع (361 کیلوگرم) شد.
بیرانوند برای حرکت دوم وزنه 205 کیلوگرمی را انتخاب کرد.وزنه ای که نتوانست آن را مهار کند.البته بیرانوند انگیزه کافی هم برای مهار این وزنه نداشت چرا که او با همان وزنه 194 کیلوگرمی مدال های طلای خودش را قطعی کرده بود.
بیرانوند برای حرکت سوم هم همان وزنه 205 کیلوگرمی را انتخاب کرد که باز هم موفق به مهار آن نشد.
در این دسته عثمان از عربستان با مهار وزنه 192 کیلوگرم مدال نقره دو ضرب را گرفت و با رکورد 349 به مدال برنز مجموع رسید.
اوسارف ازبکستانی هم با مهار وزنه 190 کیلوگرمی به مدال برنز حرکت دو ضرب رسید و با رکورد 354 مجموع مدال نقره را به خودش اختصاص داد.