🔹در رقابتهای دسته ۱۰۹ کیلوگرم، ۲ نماینده کشورمان روی تخته رفتند و با حریفان مصاف کردند.

🔹امیر عزیزی در حرکت یکضرب ۱۶۶ و ۱۷۱ را با موفقیت ثبت کرد. ملی پوش کشورمان در دو ضرب توانست ۱۹۸ و ۲۰۸ را در تلاش اول و دوم بالای سر ببرد.

🔹علیرضا سلیمانی دیگر نماینده کشورمان، در حرکت یکضرب وزنه ۱۷۲ و ۱۷۹ را بالای سر برد. وی در دوضرب هم ۱۹۵ را ثبت کرد. تلاش دوم و سوم سلیمانی نتیجه بخش نبود.

🔹 در مجموع، امیر عزیزی با ۳۷۹ کیلو ششم شد و سلیمانی با ۳۷۴ هفتم. دو نماینده ازبکستان و نماینده ارمنستان اول تا سوم شدند.