🔹 فاطمه یوسفی موفق شد در حرکت یکضرب دسته به علاوه ۸۷ کیلوگرم، هر سه تلاشش را با موفقیت به ثبت برساند. ملی پوش کشورمان توانست وزنه های ۸۵، ۸۹ و ۹۳ کیلوگرم را بالای سر برد.

🔹 این ملی پوش کشورمان در دوضرب نیز هر سه تلاشش با موفقیت همراه بود. وی توانست ۱۱۵، ۱۲۱ و ۱۲۶ کیلوگرم را بالای سر ببرد.

🔹فاطمه یوسفی موفق شد در رقابت های امروز دسته به علاوه ۸۷ کیلوگرم، رکورد ملی این دسته را در یکضرب شش کیلو، در دوضرب پنج کیلو و در مجموع ۱۱ کیلو ارتقا دهد.
🆔