کلیپی از تمرینات سبک صبحگاهی وزنه برداران اعزامی به المپیک

علی داودی در وزن +109 و علی هاشمی در وزن 109 کیلوگرم

برنامه مسابقات:

علی هاشمی در وزن ۱۰۹ کیلوگرم روز دوازده مردادماه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به وقت توکیو
علی داودی در وزن+ ۱۰۹ کیلوگرم روز سیزده مردادماه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به وقت توکیو