نتیجه دسته 87+ کیلوگرم زنان/ مسابقات قهرمانی آسیا؛ بحرین
فاطمه یوسفی با مهار وزنه 131 کیلوگرم در دوضرب و مجموع پنجم شد. یوسفی با سه حرکت صحیح در حرکت دوضرب، مجموع 221 کیلوگرم را ثبت کرد.