نتیجه دسته 55 کیلوگرم مردان/مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور

نفرات برتر دسته 55 کیلوگرم

یکضرب

محمد چاپاش (آذربایجان غربی)، 95 کیلوگرم

پیمان دهقانی (هرمزگان)، 92 کیلوگرم

محمدرضا غالبی (خوزستان)، 88 کیلوگرم

 

دوضرب

پیمان دهقانی (هرمزگان)، 118 کیلوگرم

محمد چاپاش (آذربایجان غربی)، 114 کیلوگرم

محمدرضا غالبی (خوزستان)، 111 کیلوگرم

 

مجموع

پیمان دهقانی (هرمزگان)، 210 کیلوگرم

محمد چاپاش (آذربایجان غربی)، 209 کیلوگرم

محمدرضا غالبی (خوزستان)، 199 کیلوگرم