نفرات برتر دسته 96 کیلوگرم مردان:

 

یکضرب

احسان معتمدی (لرستان): 158 کیلوگرم

سینا عبدالحسین زاده (اردبیل): 157 کیلوگرم

حسین رجایی (همدان): 153 کیلوگرم

 

دوضرب

سهیل سفید چغایی (کرمانشاه): 195 کیلوگرم

امید خوش خرام (خراسان رضوی): 189 کیلوگرم

سینا عبدالحسین زاده (اردبیل): 182 کیلوگرم

 

مجموع

سهیل سفید چغایی (کرمانشاه): 341 کیلوگرم

امید خوش خرام (خراسان رضوی): 340 کیلوگرم

سینا عبدالحسین زاده (اردبیل): 339 کیلوگرم