نتایج دسته 81 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

نفرات برتر دسته 81 کیلوگرم:

یکضرب

پریسا نورعلی (البرز)، 85 کیلوگرم

زهرا سلحشور (خوزستان)، 75 کیلوگرم

آرزو زودآشنا (لرستان)، 68 کیلوگرم

 

دوضرب

پریسا نورعلی (البرز)، 113 کیلوگرم

زهرا سلحشور (خوزستان)، 105 کیلوگرم

پرنیا فرنوش کیا (خراسان رضوی)، 89 کیلوگرم

 

مجموع

پریسا نورعلی (البرز)، 198 کیلوگرم

زهرا سلحشور (خوزستان)، 180 کیلوگرم

پرنیا فرنوش کیا (خراسان رضوی)، 154 کیلوگرم