رقابتهای قهرمانی لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور روز یکشنبه با برگزاری مسابقات در چهار دسته 81 و 89 کیلوگرم رده جوانان و بزرگسالان پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، میرمصطفی جوادی، علیرضا معینی و مهدی پاپی در دسته 89 کیلوگرم بزرگسالان، مرتضی بیگلری، عبدالله بیرانوند و محمدهادی پورحسینی در دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان، علی کشتکار، عباس زارعی و مصطفی برومند در دسته 89 کیلوگرم جوانان و علیرضا عباسپور، عبدالله بیرانوند و شاهین شریفی در دسته 81 کیلوگرم جوانان رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

نتایج دسته 89 کیلوگرم بزرگسالان

میرمصطفی جوادی از فولادین ذوب آمل، 160 حرکت یک ضرب، 196 حرکت دوضرب، 356 مجموع

علیرضا معینی از ذوب آهن: 165حرکت یک ضرب، 187حرکت دوضرب، 352مجموع

مهدی پاپی از ملی حفاری: 154حرکت یک ضرب، 193حرکت دوضرب، 347 مجموع

 

نتایج دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان

مرتضی بیگلری از فولادین ذوب آمل: 152حرکت یک ضرب، 195حرکت دوضرب، 347مجموع

عبدالله بیرانوند از عقاب: 144حرکت یک ضرب، 177حرکت دوضرب، 321مجموع

محمدهادی پورحسینی  از ملی حفاری: 148حرکت یک ضرب، 172حرکت دوضرب، 320مجموع

 

نتایج دسته 89 کیلوگرم جوانان

علی کشتکار از فولاد: 143 حرکت یک ضرب، 176 حرکت دوضرب، 319 مجموع

عباس زارعی از فولاد: 128 حرکت یک ضرب، 175 حرکت دوضرب، 303 مجموع

مصطفی برومنداز عقاب: 130 حرکت یک ضرب، 172 حرکت دوضرب، 302 مجموع

 

نتایج دسته 81 کیلوگرم جوانان

علیرضا عباسپور از عقاب: 144حرکت یک ضرب، 178 حرکت دوضرب، 322 مجموع

عبدالله بیرانوند از عقاب: 144 حرکت یک ضرب، 177حرکت دوضرب، 321 مجموع

شاهین شریفی از مناطق نفت خیز: 131 حرکت یک ضرب، 157 حرکت دوضرب، 288 مجموع