نتایج دسته 76 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

نفرات برتر دسته 76 کیلوگرم:

یکضرب

اکرم قنبری (گلستان)، 78 کیلوگرم

فاطمه سلامات (خوزستان)، 77 کیلوگرم

عسل کدخدایی (همدان)، 72 کیلوگرم

 

دوضرب

فاطمه سلامات (خوزستان)، 94 کیلوگرم

عسل کدخدایی (همدان)، 93 کیلوگرم

مرضیه بهمیه (فارس)، 93 کیلوگرم

 

مجموع

فاطمه سلامات (خوزستان)، 171 کیلوگرم

اکرم قنبری (گلستان)، 166 کیلوگرم

عسل کدخدایی (همدان)، 166 کیلوگرم