دومین روز مسابقات وزنه برداری جوانان ایران در تاکستان با قهرمانی کوروش زارعی در دسته 109 کیلوگرم به پایان رسید.

رده بندی نفرات برتر یکضرب، دوضرب و مجموع دسته 109 کیلوگرم:

یکضرب

1- کوروش زارعی از فارس: 163

2- حسن عمادی از فارس: 158

3- ابوالفضل فدوی از مازندران: 153

 

دوضرب

1- کوروش زارعی از فارس: 196

2- آریا پایدار از گیلان: 195

3- حسن عمادی از فارس: 182

 

مجموع:

1- کوروش زارعی از فارس: 359

2- آریا پایدار از گیلان: 349

3- حسن عمادی از فارس: 340

 

کوروش زارعی با مهار وزنه 163 کیلوگرم، در یکضرب، رکورد جوانان ایران که در اختیار محمدمسعود ممیوند بود، دو کیلوگرم ارتقا داد.