نفرات برتر دسته 109 کیلوگرم مردان:

 

یکضرب

امیر عزیزی (زنجان): 166 کیلوگرم

بنیامین بالاخلی (گلستان): 164 کیلوگرم

علیرضا نایب پاشایی (تهران): 161 کیلوگرم

 

دوضرب

بنیامین بالاخلی (گلستان): 206 کیلوگرم

آریا پایدار (گیلان): 201 کیلوگرم

کیهان ممیوند (لرستان): 188 کیلوگرم

 

مجموع

بنیامین بالاخلی (گلستان): 370 کیلوگرم

آریا پایدار (گیلان): 359 کیلوگرم

کیهان ممیوند (لرستان): 346 کیلوگرم