آخرین رکوردگیری اعضای تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، دیروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، رکورد‌های ثبت شده وزنه برداران به این شرح است (یکضرب، دوضرب، مجموع)
دسته 67 کیلوگرم: حافظ قشقایی، یکضرب 133 کیلوگرم، دوضرب 175 کیلوگرم، مجموع 308 کیلوگرم
دسته 81 کیلوگرم: حسین سلطانی، یکضرب 155 کیلوگرم، دوضرب 190 کیلوگرم، مجموع 345 کیلوگرم، میرمصطفی جوادی، یکضرب 155 کیلوگرم، دوضرب 200 کیلوگرم، مجموع 355 کیلوگرم
دسته 102 کیلوگرم: رضا دهدار، یکضرب 176 کیلوگرم، دوضرب 215 کیلوگرم، مجموع 391 کیلوگرم
دسته 109 کیلوگرم: مهدی کرمی، یکضرب 175 کیلوگرم، دوضرب 220 کیلوگرم، مجموع 395 کیلوگرم
دسته 109+ کیلوگرم: آیت شریفی یکضرب 200 کیلوگرم، دوضرب 220 کیلوگرم، مجموع 420 کیلوگرم، علی داودی، یکضرب 202 کیلوگرم، دوضرب 240 کیلوگرم، مجموع 442 کیلوگرم