دوشنبه, 23 مرداد,1396

مظفری نیا رئیس هیئت وزنه برداری خراسان جنوبی شد

حضور رئیس فدراسیون در مجمع انتخاباتی

مظفری نیا رئیس هیئت وزنه برداری خراسان جنوبی شد

علی مظفری نیا با کسب 14 رأی از 15 رأی ماخوذه به عنوان رئیس هیئت وزنه برداری استان خراسان جنوبی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، مجمع انتخابی رئیس هیئت وزنه برداری استان خراسان جنوبی به ریاست علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان و نایب رئیسی افضل پور مدیرکل ورزش و جوانان استان تشکیل شد.

علی مظفری نیا پس از رقابت با 5 کاندیدای دیگر، با 14 رأی از 15 رأی مأخوذه برای مدت 4 سال سکاندار هیئت وزنه برداری استان شد.