دکتر امین نوروزی امروز به عنوان پزشک مسابقات در دسته ۱۰۲ کیلوگرم آقایان گروه B، و ۱۰۲ کیلوگرم آقایان گروه A مسابقات جهانی حضور داشت.

نوروزی از پزشکان با تجربه ایران است که از این پس به عنوان عضو رسمی پزشکان IWF فعالیت خواهد کرد.