ارتفاع زیاد شهر بوگوتا، محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در کلمبیا، از سطح دریا موجب شده بسیاری از وزنه برداران شرکت کننده در این دوره از مسابقات به خاطر کمبود اکسیژن، لیفت های ناموفق بیشتری داشته و تعداد چراغ های قرمز افزایش یاید.

بنابراین گزارش، بوگوتا پنجمین شهر مرتفع جهان است که در ارتفاع بیش از 2600 متر قرار دارد. در طول چهار روزی که از شروع مسابقات گذشته، تعداد خانه های قرمز اسکوربورد مسابقات که نشان دهنده لیفت ناموفق است، از تعداد مهارهای موفق بیشتر است از جمله در رقابت های شش گروه A، برای 50/7 درصد از لیفت ها، چراغ قرمز داده شده درحالیکه درصد مهارهای ناموفق برای همین شش گروه در مسابقات جهانی 2018 که آن هم مقدماتی کسب سهمیه المپیک بود، کمتر از 39 درصد گزارش شده است.

مشکل تنفس و کمبود اکسیژن توسط شماری از وزنه برداران حاضر در مسابقات گزارش شده است. ویلیام پنیا رییس فدراسیون وزنه برداری کلمبیا در مورد این که آیا این وضعیت باعث برتری وزنه برداران کلمبیایی نیست، اظهارداشت: فکر نمی کنم به خاطر این که بسیاری از وزنه برداران ما در شهر بارانکیلا که هم سطح دریاست، زندگی و تمرین می کنند.

اما دکتر مایک ایرانی، سرپرست سابق فدراسیون جهانی و پزشک مسابقات در ادوار مختلف، تاثیر ارتفاع بر تنفس ورزشکاران را قطعی می داند. به گفته وی این مشکل هنگامی که وزنه بردار کمربندش را سفت می کند، بیشتر می شود.

ایرانی اظهارداشت: اگر اکسیژن کافی به مغز نرسد، ورزشکار عملکرد مناسبی نخواهد داشت.

وی در یک مورد به یکی از سرمربیان توصیه کرد وزنه بردارش را برای حرکت سوم نفرستد ولی مورد قبول واقع نشد و هیچ قانونی هم برای این شرایط وجود ندارد.