چهارشنبه, 24 بهمن,1397

مسابقات باید زیر نظر هیئت وزنه برداری استان برگزار شود

به منظور جلوگیری از ناهماهنگی ها

مسابقات باید زیر نظر هیئت وزنه برداری استان برگزار شود
برگزاری هر گونه مسابقه به میزبانی شهرستان ها، باید با هماهنگی هیئت های وزنه برداری استان امکان پذیر باشد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ به منظور جلوگیری از بروز ناهماهنگی و مشکلات عدیده، هرگونه دعوت از هیأت های شهرستان های زیر مجموعه هیأت های وزنه برداری استان های دیگر به منظور شرکت در مسابقات داخلی و چندجانبه، صرفاً و الزاماً منوط به هماهنگی و تایید هیأت وزنه برداری استان مربوطه امکان پذیر است.