برنامه رقابت امروز وزنه‌برداران ایرانی

شنبه اول مرداد، ساعت ۱۲:۳۰
دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان (۱۵ شرکت کننده)
علیرضا معینی سده و علی کشتکار با رکوردهای ورودی ۳۴۵ و ۳۳۵ کیلوگرم به ترتیب در رده های اول و سوم استارت لیست قرار دارند.

شنبه اول مرداد، ساعت ۱۴:۳۰
دسته ۹۶ کیلوگرم نوجوانان (۴ شرکت کننده)
امیرحسین آجرلو با رکورد ورودی ۲۹۵ کیلوگرم بعد از نماینده ازبکستان (۳۰۰) دوم است. ضمن اینکه نتایج امیرحسین آجرلو در رده سنی جوانان هم برای تیم ایران محسوب خواهد شد. او در بین ۶ وزنه‌بردار رده سنی جوانان در رده چهارم استارت لیست قرار دارد.

دسته ۹۶ کیلوگرم جوانان (۶ شرکت کننده)
محمد توفیق پوزش با رکورد ورودی ۳۳۵ کیلوگرم بعد از نماینده عربستان (۳۴۵) دوم است.
.