ماموران وادا سنگ تمام گذاشتند/تمام 9 وزنه بردار مورد تست قرار گرفتند

ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ظهر امروز با حضور در آکادمی ملی المپیک و اخذ نمونه از رضا دهدار و میرمصطفی جوادی در محل اردوی تیم ملی وزنه برداری، فهرست نمونه گیری از 9 وزنه بردار حاضر در حوضچه را تکمیل کردند.

درحالیکه به طور معمول، در هر بار مراجعه ماموران، تعدادی از افراد حوضچه مورد آزمایش قرار می گیرند، در این دور از نمونه گیری ITA تمام 9 وزنه بردار RTP 2023 در تهران، کرمانشاه و اصفهان تست دادند.

رسول معتمدی دیگر ملی پوش وزنه برداری نیز عصر روز گذشته هفتم خرداد، در محل اقامت خود مورد آزمایش قرار گرفت.