شینا امانی و فروغ یونسی در پایان رقابت‌های دسته ۶۴ کیلوگرم بانوان در رده های پنجم و ششم ایستادند.
🔺شینا امانی در یکضرب پس از دو تلاش وزنه ۷۵ را مهار کرد و در فرصت سوم خود موفق شد وزنه ۸۱ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. امانی در دوضرب هم ابتدا وزنه ۹۵ کیلویی را مهار کرد اما در ادامه دو تلاش ناموفق در مهار وزنه ۱۰۰ کیلویی داشت و با رکورد مجموع ۱۷۶ کیلوگرم در رده پنجم دسته ۶۴ کیلوگرم ایستاد.
🔺فروغ یونسی در یکضرب ابتدا وزنه ۷۶ کیلوگرمی را مهار کرد اما در حرکت‌های دوم و سوم موفق به مهار وزنه‌های ۸۱ و ۸۳ کیلوگرم نشد. یونسی در دوضرب هم مثل یکضرب فقط موفق به مهار حرکت اول خود شد و وزنه ۹۵ را بالای سر برد اما نتوانست وزنه‌‌های ۱۰۰ و ۱۰۲ کیلوگرم را به نام خود ثبت کند. به این ترتیب یونسی در مجموع با رکورد ۱۷۱ کیلوگرم ششم شد.