مهدی بهرام زاده رییس هیات بوشهر که تیرماه سال جاری در انتخابات این هیات با اکثریت آرا انتخاب شده بود، ظهر امروز (هشتم آبان) حکم ریاست خود را از سجاد انوشیروانی، سرپرست فدراسیون وزنه برداری، دریافت کرد.

بهرام زاده در انتخابات روز 29 تیرماه سال جاری، با کسب اکثریت قاطع آرا از 17 عضو شرکت کننده در مجمع این استان، برای چهارسال دیگر در سمت ریاست هیات بوشهر ابقا شد.