یکشنبه, 25 تیر,1396

دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ارزیابی می کند

بررسی عملکرد هیئت ها وزنه برداری سراسر کشور

دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ارزیابی می کند
محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی در سال 95 به صورت لینک بر روی سایت قرار داده شده است که روسای هیئت های وزنه برداری برای تکمیل و ارسال آن اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای بر اساس دستور العمل ارزیابی های دوره ای از هیئت های ورزشی استان ها می پردازد و در نهایت  هر فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان باید طبق محورهای اعلام شده عملکرد هیئت های را ارزیابی و به منظور بهره برداری، تحلیل نتایج مکتسبه نسبت به استرداد فرم های فدراسیون ها و استان ها اقدام نمایند.

به همین منظور برای تخصیص بودجه به هیئت های ورزشی توسط اداره کل ورزش و جوانان منوط به امتیاز ارزیابی هیئت های ورزشی، فایل مربوط به فرم ارزیابی هیئت های وزنه برداری در سال 95 بر روی سایت فدراسیون بارگذاری شده است که از عزیزان روسای هیئت های وزنه برداری سراسر کشور تقاضا داریم ضمن دانلود فایل مذکور، نسبت به تکمیل و ارسال آن تا پایان وقت اداری چهارشنبه 28 تیر ماه سال 96 به آدرس ایمیل(arzyabi.vazneh@gmail.com)اقدام نمائید.

همچنین؛ بدیهی است مسئولیت هرگونه تاخیر یا عدم تکمیل فرم ارزیابی برعهده هیئت مربوطه خواهد بود.

لینک جدول ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی را دانلود کنید:محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی از دو منظر فدراسیون و ادارات کل.docx

راهنمای تکمیل فرم ارزیابی: راهنمای تکمیل فرم ارزیابی.pdf