پنجشنبه, 17 اسفند,1396

دبیرکل کمیته ملی المپیک: وزنه برداری شناسنامه المپیک ایران است

در کارگاه اصلاح تکنیک وزنه برداری بانوان

دبیرکل کمیته ملی المپیک: وزنه برداری شناسنامه المپیک ایران است
دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: وزنه برداران بانو نیز می توانند در المپیک تاریخ ساز شوند چون این ورزش شناسنامه المپیک ایران است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، شاهرخ شهنازی در کارگاه اصلاح تکنیک وزنه برداری بانوان اظهار داشت: از تمامی مسئولان و مدیران برگزاری این مسابقات و کلاس تشکر می کنم. من برای شما پیام مهمی دارم و آن هم این است که وزنه برداری شناسنامه المپیک ایران و اولین مدال المپیکمان را بدست آورد و امیدوارم شما بانوان وزنه برداری با مدال آوری در تاریخ ثبت نام بشوید.

وی ادامه داد: برای فعالیت گسترده وزنه برداری بانوان بسیار مصمم هستیم. باید با تلاش بیشتر در عرصه رقابتهای بین الملل جدی و مستحکم رو به جلو حرکت کنید. وزنه برداری از مهمترین ورزشهای برای کشورمان است و ما قطعا از هر لحاظ مادی و معنوی حمایت می کنیم.