بنابر تصمیم و تصویب هیئت رییسه فدراسیون بین المللی وزنه برداری (IWF) در کنگره روز 29 آذرماه در تاشکند، هر کشوری که در هجده ماه منتهی به المپیک 2024 پاریس بیش از سه مورد تست مثبت دوپینگ داشته باشد، به طور کامل از حضور در رقابت های وزنه برداری این بازی ها محروم خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، این قانون در مرحله کسب سهمیه برای بازی های المپیک 2020 توکیو متفاوت بوده و کشورهای عضو در صورت دارا بودن بیش از سه مورد مثبت دوپینگ، سهمیه کمتری برای حضور در المپیک دریافت می کردند درحالیکه طبق مصوبه جدید، سه مورد دوپینگ برای هر کشوری برابر با حذف کامل از بازی های المپیک پاریس خواهد بود.
یکی از دیگر از مصوبات امروز هیئت رییسه و کنگره IWF تعیین پنج وزن المپیکی برای زنان و مردان است که جهت تایید به کمیته بین المللی المپیک IOC ارایه  و سپس در رقابتهای بین المللی جهت کسب سهمیه حضور در بازی های المپیک اعمال خواهد شد.
این اوزان در بخش مردان 61، 73، 89، 102 و 102+ و در بخش زنان 49، 59، 71، 81 و 81+ خواهد بود.