شنبه, 21 فروردین,1395

بنا به درخواست فدراسیون وقبل ازاعزام به دوئل آسیایی

4 وزنه بردارملی پوش مجددا تست دوپینگ دادند

بنا به درخواست فدراسیون وقبل ازاعزام به دوئل آسیایی
ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان (نادو) بنا به درخواست کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری ظهر امروز سرزده در کمپ تیم های ملی وزنه برداری حضور پیدا کردند وبه صورت رندمی بار دیگر وقبل از اعزام تیم ملی به مسابقات آسیایی ازبکستان از4 وزنه برداربزرگسال کشورمان تست دوپینگ اخذ کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسون وزنه برداری؛

با توجه به اینکه دوپینگ خط قرمز فدراسیون وزنه برداری است ؛ درسالی که منتهی می شود به بازی های المپیک 2016 ریو ، فدراسیون وزنه برداری باردیگراز ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان(نادو) درخواست کرد که با مراجعه به اردوی تیم ملی وزنه برداری از وزنه برداران ملی پوش کشورمان به صورت رندمی تست دوپینگ به عمل آورد. برهمین اساس ماموران نادوظهر امروزبه صورت سرزده با حضور در کمپ تیم های ملی از 4 وزنه برداربزرگسال تست دوپینگ به عمل آوردند.

دکتر باقری رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری در این رابطه به روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری گفت: در خصوص مبارزه با دوپینگ در وزنه برداری فدراسیون وزنه برداری خیلی سفت و سخت و جدی با این مسئله مقابله می کند. به دلیل اینکه ورزشکاران حاشیه امنی برای دوپینگ نداشته باشند، فدراسیون وزنه برداری با همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) کشورمان به صورت مستمر در اردوی تیم های ملی وزنه برداری حضور پیدا می کند. به همین علت به درخواست ما ، امروز شنبه 21 فروردین نیز افسران نادو بدون اینکه وزنه برداران اطلاع داشته باشند در کمپ تیم ملی حضور پیدا کردند و از 4 ملی پوش بزرگسال که ما خواسته بودیم به شکل رندمی آزمایش دوپینگ گرفتند.

رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری در خصوص آزمایشات نادو فقط به اینجا ختم نمی شود و در مسابقات آتی نیز این تست های از وزنه برداربه صورت متناوب اخذ می شود تاکید کرد: کشورمان در بحث مبارزه با دوپینگ، ستاد نادوی بسیار قوی دارد که دردنیا حرف برای گفتن دارد، برهمین اساس فدراسیون وزنه برداری از فدراسیون جهانی درخواست همکاری داشته است که قرار شد دراولین مسابقات بین المللی درایران در جام فجر، نادو کشورمان آزمایشات دوپینگ را از وزنه برداران به عمل بیاورد که با موافقت فدراسیون جهانی نیز همراه بوده است.