قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سامانه آموزش فدراسیون

  1. نسبت به ثبت دقیق و صحیح اطلاعات خودم در سامانه اقدام و از درج اطلاعات نادرست خودداری نمایم.
  2. نسبت به بارگذاری دقیق و صحیح مدارک خواسته شده در سامانه اقدام و از بارگذاری مدارک نادرست خودداری نمایم.
  3. در صورت ثبت اطلاعات اشتباه و غلط و یا بارگذاری مدارک اشتباه هیچ گونه شکایت، انتظار و ادعایی نسبت به عواقب درنظر گرفته شده از طرف  فدراسیون و هیئت‌های استانی ندارم.
  4. در واریز مبالغ اعلام شده دقت کافی را داشته و در صورت هرگونه اشتباه در واریز وجه به هیچ عنوان مبلغی مسترد نخواهد شد.
  5. فدراسیون مجاز است در صورتی که اینجانب موازین اخلاقی، ورزشی و آیین نامه‌های مختلف فدراسیون را رعایت و اجرا نکردم؛ بر اساس قوانین و تصمیمات خود رفتار انضباطی را اعمال نماید.