بدینوسیله روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری خبر انتشار یافته در خبر گزاریها مبنی بر تعیین سرپرست فدراسیون را تکذیب می نماید و جهت روشن شدن اصل ماجرا به نامه ای که روز گذشته از دفتر امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان به دبیر فدراسیون ارسال شده است اشاره می نماید.

مطابق این نامه، مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها با اشاره به ماده 24 اساسنامه فدراسیون های ورزشی تصریح کرده است، انجام امور جاری فدراسیون از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به آقای داود باقری نایب رییس اول محول می گردد و مطابق بند ۳ ماده ۲۶ دبیر فدراسیون می بایست به وظایف خود ادامه دهد.

همچنین خاطرنشان می شود در ماده 24 تصریح شده است که: در صورت غیبت رییس فدراسیون، نایب رییس اول و دوم به ترتیب عهدهدار امور جاری فدراسیون خواهند بود،‌ همچنین نواب رییس، مجری دستوراتی هستند که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می‌شود.

در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است: کلیه برنامه ها و فعالیتهای ورزشی زنان زیر نظر نایب رییس زن فدراسیون با هماهنگی رییس فدراسیون اداره میشود.