💠 آخرین رکوردهای رسمی ثبت شده و بهترین رکوردهای مجموع نفرات حاضر در رکوردگیری در یکسال گذشته
▫️حسین سلطانی؛ دسته ۸۱ کیلوگرم
 🔻آخرین توتال
۱۵۲ یکضرب، ۱۸۲ دوضرب، ۳۳۴ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۵۸ یکضرب، ۱۹۲ دوضرب، ۳۵۰ مجموع (مسابقات همبستگی – ترکیه)
▫️پوریا اکبری ؛دسته ۸۹ کیلوگرم
۱۴۵ یکضرب، ۱۷۶ دوضرب، ۳۲۱ مجموع (قهرمانی کشور- ایلام)
▫️کیانوش رستمی؛دسته ۸۹ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۵۴ یکضرب، ۱۹۸ دوضرب، ۳۵۲ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۷۴ یکضرب، ۲۰۶ دوضرب، ۳۸۰ مجموع (مسابقات جهانی – کلمبیا)
▫️میرمصطفی جوادی ؛ ۸۹ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۵۵ یکضرب، ۲۰۱ دوضرب، ۳۵۶ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۶۳ یکضرب، ۲۰۱ دوضرب، ۳۶۴ مجموع (مسابقات همبستگی – ترکیه)
▫️سید ایوب موسوی ؛ ۹۶ کیلوگرم
🔻آخرین و بهترین توتال یک سال اخیر
 ۱۵۸ یکضرب، ۲۰۲ دوضرب، ۳۶۰ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
▫️رضا بیرانوند ؛ ۹۶ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۶۳ یکضرب، ۱۹۲ دوضرب، ۳۵۵ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۶۳ یکضرب، ۲۰۳ دوضرب، ۳۶۶ مجموع (قهرمانی آسیا – بحرین)
▫️علیرضا معینی ؛۹۶ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۶۴ یکضرب، ۱۸۰ دوضرب، ۳۴۴ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۶۶ یکضرب، ۱۹۱ دوضرب، ۳۵۷ مجموع (قهرمانی جوانان آسیا – ازبکستان)
▫️رضا دهدار ؛ ۱۰۲ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
 ۱۶۶ یکضرب، ۲۰۰ دوضرب، ۳۶۶ مجموع (هفته دوم لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۷۷ یکضرب، ۲۱۳ دوضرب، ۳۹۰ مجموع (مسابقات جهانی – کلمبیا)
▫️سهراب مرادی ؛ ۱۰۲ کیلوگرم
 # در یک سال گذشته رکورد مجموعی به نام سهراب مرادی ثبت نشده است.
▫️علی هاشمی ؛ ۱۰۹ کیلوگرم
# در یک سال گذشته رکورد مجموعی به نام علی هاشمی ثبت نشده است.
▫️مسعود ممیوند ؛۱۰۹ کیلوگرم
🔻آخرین و بهترین توتال یک سال اخیر
۱۶۱ یکضرب، ۲۰۵ دوضرب، ۳۶۶ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
▫️امیر عزیزی ؛ ۱۰۹ کیلوگرم
🔻آخرین و بهترین توتال یک سال اخیر
 ۱۶۶ یکضرب، ۲۰۸ دوضرب، ۳۷۴ مجموع (قهرمانی آسیا – منامه)
▫️مهدی کرمی ؛ ۱۰۹ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۶۸ یکضرب، ۲۰۸ دوضرب، ۳۷۶ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۷۶ یکضرب، ۲۱۰ دوضرب، ۳۸۶ مجموع (مسابقات جهانی – کلمبیا)
▫️علیرضا یوسفی ؛ ۱۰۹+ کیلوگرم
🔻آخرین و بهترین توتال یک سال اخیر
 ۱۸۱ یکضرب، ۲۴۱ دوضرب، ۴۲۲ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
▫️آیت شریفی ؛ ۱۰۹+ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۹۵ یکضرب، ۲۲۰ دوضرب، ۴۱۵ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
بهترین توتال یک سال اخیر
۱۹۶ یکضرب، ۲۳۶ دوضرب، ۴۳۲ مجموع (مسابقات جهانی – کلمبیا)
▫️علی داوودی ؛۱۰۹+ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۹۴ یکضرب، ۲۲۳ دوضرب، ۴۱۷ مجموع (فینال لیگ- اهواز)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۲۰۲ یکضرب، ۲۴۷ دوضرب، ۴۴۹ مجموع (مسابقات جهانی – کلمبیا)
▫️علیرضا اسفندیاری ؛۱۰۹+ کیلوگرم
🔻آخرین توتال
۱۷۱ یکضرب، ۱۹۸ دوضرب، ۳۶۹ مجموع (قهرمانی کشور- ایلام)
🔻بهترین توتال یک سال اخیر
۱۷۵ یکضرب، ۲۱۱ دوضرب، ۳۸۶ مجموع (قهرمانی جوانان آسیا – ازبکستان)